วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ปศุสัตว์อำเภอพนา และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยประธานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ บ้านสวนจ๊ะจ๋านาเจเจ จำนวน 42 ครัวเรือน ได้ขอเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงพระราชทานราชานุมัติ และมีกระแสรับสั่งให้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน กิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน พันธุ์ปลาพระราชทาน พันธุ์ไก่กระดูกดำพระราชทานและพันธุ์เป็ดไข่พระราชทาน ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมพิธี