ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่หน่วยงาน  ถนนชยางกูร  ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  โทรศัพท์ 045541204  โทรสาร  045541204