วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น.  นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำข่า หมู่ 4 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้กำชับให้เกษตรกรปฏิบัติตามกฎระเบียบโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ในฤดูฝน , โรคในสัตว์ที่ต้องเฝ้าระวัง นอกจากนี้ยังได้มอบเวชภัณฑ์ วิตามิน ยาถ่ายพยาธิ ยากำจัดแมลง ให้กับเกษตรกร

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565 (World Rabies Day 2022) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว 41 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว 64 ตัว รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น มอบผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สาธิตสำหรับสุนัขและแมว  รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกับสุขภาพสัตว์แก่เจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไป พร้อมนี้ ได้จัดฝึกอบรมเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเด็กนักเรียน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54  เพื่อให้นำความรู้ไปเผยแพร่และสร้างความตระหนักในการร่วมกันป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดงานเครือข่ายคุณไทฟาร์มจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ในงานเครือข่ายคุณไทฟาร์มจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วย ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ  ซึ่งมีปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมงานเครือข่ายฯ  โดยมี นายอุทัย ตันกูล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท คุณไทฟาร์ม จำกัด ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทาง และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดโคเนื้อในปัจจุบัน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเกษตรกรสนใจและเข้าร่วมเครือข่ายฯ เป็นจำนวนมาก

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ บ้านดอนหวาย ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 5,000 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 40 ราย โคเนื้อจำนวน 300 ตัว และ กระบือจำนวน 18 ตัว

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมปฏิบัติงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 2 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธนูสินธ์  ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข – แมว ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้เวชภัณฑ์ป้องกันรักษาโรคสัตว์ ยากำจัดพยาธิภายนอกและภายใน รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น แจกเอกสารด้านการปศุสัตว์ พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์  ทั้งนี้ ประชาชนได้ให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

หมวดหมู่รอง