วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมร้านนิทรรศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 โดยมีนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ พาชมแพะแม่พันธุ์ลูกผสมบอร์ที่ร่วมประกวดแข่งขัน และโรงเรือนเลี้ยงแพะสาธิต ณ จุดแสดงนิทรรศการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เงินรางวัล ให้แก่เกษตรกรที่ได้รางวัลจากการประกวดแพะแม่พันธุ์ลูกผสมบอร์ ณ เวทีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 โดยการประกวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะและกระตุ้นการพัฒนาสายพันธุ์แพะให้มีลักษณะตามมาตรฐาน โดยจัดประกวด ณ จุดแสดงนิทรรศการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มีเกษตรกรส่งแพะเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 11 ตัว คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ โดยผลการประกวดมีดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางกองสี สิงชา
2. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายเรืองฤทธิ์ สิงชา
3. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายประเสริฐ ทำความชอบ
4. รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายปรีชา สุพาวรรณ และนางยุพิน ทำความชอบ
อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมกับเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  ปฏิบัติงานกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ บ้านวินัยดี ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราช และบ้านเสารีก ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกรมชลประทาน และพบปะประชาชน พร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
       ในส่วนของกรมปศุสัตว์ โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล  ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ นายพงศ์สรณ์ ขวัญกลาง ปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา นายเทอดเกียรติ ปกิรณะ ปศุสัตว์อำเภอพนา ร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกร เพื่อรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) พื้นที่อำเภอหัวตะพาน ๑ แห่ง ในการนี้ ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับด้านมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ รวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรค ผลการตรวจประเมิน ผ่านตามเกณฑ์ และจะได้ดำเนินการส่งสำนักงานปศุสัตว์ เขต ๓ เพื่อรับรอง GAP ฟาร์มสุกร ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง