วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ  ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญได้ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน ที่คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ทั้ง ๗ อำเภอ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน เพื่อให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.ช.ภ.จ. อำนาจเจริญ ) พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป