วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-11.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับเขต จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 โดยเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ นายวิลาชัย สิงหา บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ 6 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และ เวลา 13.00 - 16.00 น. ร่วมเข้าคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือแม่พันธุ์บ้านโคกชาด ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานดีเด่น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม