วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนา เข้าติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ณ ศูนย์ ศพก. เครือข่าย นางกองสี สิงชา เลขที่ 122 หมู่ 2 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ