วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนา ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานโค จำนวน1 คู่ ให้กับนางหนูคร นามวิชัย เกษตรกรบ้านปทุมแก้ว หมู่ 4 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ(ธคก.) ทั้งนี้ได้ตรวจสุขภาพโค ให้คำแนะนำการเลี้ยงการป้องกันโรค และมอบปัจจัยการผลิต แร่ธาตุก้อน วิตามิน ยาถ่ายพยาธิ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดูแลสุขภาพโคอย่างใกล้ชิด