วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมส่งมอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน เพื่อเป็นเสบียงสัตว์สำรอง สำหรับช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ในการเตรียมความพร้อมรองรับกรณีประสบปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้จัดเก็บไว้ ณ คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลกุดปลาดุก หมู่ 9 บ้านนาเมือง ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 250 ฟ่อน โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ซ้ำซาก พร้อมทั้งให้ความรู้และแนวทางการช่วยเหลือ หากเกิดน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้กับสัตว์ขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์ และจะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ทันท่วงที