วันอังคารที่ 28  กันยายน 2564  นายธานินทร์  จุฑาทิพย์ชาติกุล  ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา และร่วมอภิปราย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรไทยเพื่อความยั่งยืน” และมอบหมายให้ นางสาวรัตนาวดี สายโท นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เป็นวิทยากร เรื่อง “แนวทางการพัฒนาโคเนื้อเพื่อการค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และการจัดทำระบบการเลี้ยงโคเนื้อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด” ณ ลานเอนกประสงค์บ้านสองคอน ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมรับฟัง ร่วมอภิปราย จำนวนมาก และให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง