QRCode

page facebookwebsite

วันที่ 22กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตวฺ์อำนาจเจริญ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน เทศบาล/อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันรับมอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน เพื่อเป็นเสบียงสัตว์สำรอง ไว้ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ในการเตรียมความพร้อมรองรับกรณีประสบปัญหาน้ำท่วม ซึ่งได้จัดเก็บไว้ที่ โรงเรียนบ้านดอนว่าน  ม.9 ต.หัวตะพาน จำนวน 250  ฟ่อน  การเตรียมเสบียงสัตว์สำรองไว้ ในครั้งนี้ จะเก็บไว้ที่คลังเสบียงสัตว์ ในพื้นที่ตำบล ที่เกิดน้ำท่วม ซ้ำซาก และท่วมทุกปีพร้อมทั้งให้ความรู้ แนวทางการช่วยเหลือ และการอพยพสัตว์ไปในที่ที่ปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้สัตว์ขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์ ถือเป็นความห่วงใยของ นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้นำหญ้าแห้งอัดฟ่อนเตรียมการไว้ก่อนเกิดน้ำท่วม และจะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ทันท่วงที