QRCode

page facebookwebsite

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นาย นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายนาวิน ป้องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ปศุสัตว์อำเภอลืออำนาจ ปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และปศุสัตว์อำเภอเสนางคนิคม ร่วมมอบพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 ในพื้นที่ ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จำนวน 44 ราย, ต.นาแต้ และ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 88 ราย และ ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จำนวน 32 ราย รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 164 ราย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเกษตรปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีอาหารและอาชีพ ทั้งนี้ ได้สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ 435 ตัว, เป็ดไข่ 85 ตัว, ไก่พื้นเมือง 240 ตัว, เป็ดเทศ 210 ตัว, อาหารไก่พื้นเมือง 220 ก.ก. และวัสดุการผลิตอาหารสัตว์ 7 ชุด