QRCode

page facebookwebsite

(ชื่อเรื่อง)

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077175965)

(เนื้อหา)

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่มืออาชีพ โดยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการผลิตโคเนื้อในพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077175965) รายละเอียดดังต่อไปนี้

วงเงินงบประมาณ 675,000.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง 675,000.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

     1.1 อ่างจุ่มเท้าน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

     1.2 น้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อ

(อ่านรายละเอียด)

2. ราคากลาง (อ่านรายละเอียด)

3. ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

     ครั้งที่ 1 (วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : 9 กรกฎาคม 2564 – 14 กรกฎาคม 2564

     3.1 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่มืออาชีพ โดยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการผลิตโคเนื้อในพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด)

     3.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด)

4. ประกาศเชิญชวน (อ่านรายละเอียด)

   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4554-1204 ในวันและเวลาราชการ

   ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยจังหวัดอำนาจเจริญจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่านรายละเอียด)