QRCode

page facebookwebsite

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (ทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ม 0389 อำนาจเจริญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077525409)
รายละเอียดดังต่อไปนี้

วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 748,900.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

     1.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (อ่านรายละเอียด)

2. ราคากลาง (อ่านรายละเอียด)

3. ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

     ครั้งที่ 1 (วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : 2 สิงหาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565)

     3.1 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (ทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ม 0389 อำนาจเจริญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(อ่านรายละเอียด)

     3.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด)

4. ประกาศเชิญชวน (อ่านรายละเอียด)

   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

   ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยจังหวัดอำนาจเจริญจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่านรายละเอียด)

(ชื่อเรื่อง)

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087087383)

(เนื้อหา)

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ และปรับระบบสู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087087383) รายละเอียดดังต่อไปนี้

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 557,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง 557,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 8 รายการ ดังนี้

     1.1 ไก่ไข่ (อายุ 18-20 สัปดาห์)

     1.2 ตาข่ายลวด

     1.3 ถังน้ำไก่

     1.4 ถังอาหารไก่

     1.5 อาหารสำเร็จรูป

     1.6 กากน้ำตาล

     1.7 ผ้ากรองแสง

     1.8 ถังพลาสติกสำหรับหมักอาหารสัตว์ (ขนาด 60 ลิตร)

(อ่านรายละเอียด)

2. ราคากลาง (อ่านรายละเอียด)

3. ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

     ครั้งที่ 1 (วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : 5 สิงหาคม 2564 - 10 สิงหาคม 2564)

     3.1 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ และปรับระบบสู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด)

     3.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด)

4. ประกาศเชิญชวน (อ่านรายละเอียด)

   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4554-1204 ในวันและเวลาราชการ

   ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยจังหวัดอำนาจเจริญจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่านรายละเอียด)

(ชื่อเรื่อง)

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077175965)

(เนื้อหา)

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่มืออาชีพ โดยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการผลิตโคเนื้อในพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077175965) รายละเอียดดังต่อไปนี้

วงเงินงบประมาณ 675,000.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง 675,000.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

     1.1 อ่างจุ่มเท้าน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

     1.2 น้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อ

(อ่านรายละเอียด)

2. ราคากลาง (อ่านรายละเอียด)

3. ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

     ครั้งที่ 1 (วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : 9 กรกฎาคม 2564 – 14 กรกฎาคม 2564

     3.1 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่มืออาชีพ โดยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการผลิตโคเนื้อในพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด)

     3.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด)

4. ประกาศเชิญชวน (อ่านรายละเอียด)

   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4554-1204 ในวันและเวลาราชการ

   ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยจังหวัดอำนาจเจริญจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

(ชื่อเรื่อง)

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087026127)

(เนื้อหา)

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ และปรับระบบสู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087026127) รายละเอียดดังต่อไปนี้

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 557,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง 557,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 8 รายการ ดังนี้

     1.1 ไก่ไข่ (อายุ 18-20 สัปดาห์)

     1.2 ตาข่ายลวด

     1.3 ถังน้ำไก่

     1.4 ถังอาหารไก่

     1.5 อาหารสำเร็จรูป

     1.6 กากน้ำตาล

     1.7 ผ้ากรองแสง

     1.8 ถังพลาสติกสำหรับหมักอาหารสัตว์ (ขนาด 60 ลิตร)

(อ่านรายละเอียด)

2. ราคากลาง (อ่านรายละเอียด)

3. ประกาศเชิญชวน (อ่านรายละเอียด)

   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4554-1204 ในวันและเวลาราชการ

   ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 โดยจังหวัดอำนาจเจริญจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564

   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

5. ยกเลิกประกาศ (อ่านรายละเอียด)

(ชื่อเรื่อง)

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077175965)

(เนื้อหา)

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่มืออาชีพ โดยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการผลิตโคเนื้อในพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077175965) รายละเอียดดังต่อไปนี้

วงเงินงบประมาณ 675,000.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง 675,000.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

     1.1 อ่างจุ่มเท้าน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

     1.2 น้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อ

(อ่านรายละเอียด)

2. ราคากลาง (อ่านรายละเอียด)

3. ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

     ครั้งที่ 1 (วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : 9 กรกฎาคม 2564 – 14 กรกฎาคม 2564

     3.1 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่มืออาชีพ โดยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการผลิตโคเนื้อในพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด)

     3.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด)

4. ประกาศเชิญชวน (อ่านรายละเอียด)

   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4554-1204 ในวันและเวลาราชการ

   ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยจังหวัดอำนาจเจริญจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่านรายละเอียด)