"ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (ทดแทนรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 928 อำนาจเจริญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027021326 )"
รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ร่างเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 ร่างประกาศประกวดราคา
1.3 ร่างเอกสารประกวดราคา
2. ประกาศราคากลาง
3. ประกาศเชิญชวน

 "วันที่ประกาศถึงวันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563"