วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญนำข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแห่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย เศษวัชพืชตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว