วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา เข้าติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ณ ศูนย์ ศพก. เครือข่าย นายบุญชู พุ่มจันทร์ เลขที่ 56 หมู่ 6 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ