วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกร เพื่อรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) พื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ๑ แห่ง อำเภอหัวตะพาน ๑ แห่ง ในการนี้ ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับด้านมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ รวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรค ผลการตรวจประเมิน ผ่านตามเกณฑ์ และจะได้ดำเนินการส่งสำนักงานปศุสัตว์ เขต ๓ เพื่อรับรอง GAP ฟาร์มสุกร ต่อไป