วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ออกตรวจต่ออายุ GAP ไก่เนื้อ พื้นที่อำเภอหัวตะพาน จำนวน ๒ ฟาร์ม ในการนี้ ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับด้านมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ รวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรค ผลการตรวจต่ออายุผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน จะได้นำส่งเพื่อให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ พิจารณาให้การรับรอง  ต่อไป