วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร “การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้ประกอบการฯ ศึกษาธิการจังหวัดฯ ท้องถิ่นจังหวัด เขตพื้นที่การประถมศึกษา ผู้แทนโรงเรียนเอกชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ฯ เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการแก้ปัญหา และนำความรู้ไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อไป