วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่สอบสวนฟาร์มไก่เนื้อ ขจรฟาร์ม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากพบสารตกค้าง AFlatoxin เกินมาตรฐานสหภาพยุโรปในการนี้ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ดำเนินการ ๑.บันทึกแบบสอบสวนฟาร์มกรณีพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน ๒.บันทึกถ้อยคำตามแบบ ปค.๑๔ และ ๓.ให้คำแนะนำเรื่องการทำความสะอาดไซโล และรางอาหาร ทั้งนี้ ผู้ประกอบการฟาร์มรับทราบและยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด