QRCode

page facebookwebsite

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ออกตรวจติดตามการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ที่ขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์พื้นที่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ ของนายประเสริฐ ศรีสมบัติ โดยการก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ