วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล  ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชานุมาน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

         เวลา 08.30 น. ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพและเลี้ยงสัตว์ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันร่วมกับทางโรงเรียน มีกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ยืนกรง จำนวน 120 ตัว , เลี้ยงสุกรพื้นเมือง จำนวน 2 ตัว, เลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 85 ตัว, เป็ด/ห่าน จำนวน 15 ตัว
         และเวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพและเลี้ยงสัตว์ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันร่วมกับทางโรงเรียน มีกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ยืนกรง จำนวน 100 ตัว ,เลี้ยงไก่ไข่ปล่อยพื้น จำนวน 100 ตัว, เลี้ยงสุกรพื้นเมือง จำนวน 7 ตัว, เลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 30 ตัว, เป็ดเทศ จำนวน 13 ตัว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนต่อไป