วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ในโรงเรียน และมอบปัจจัยการผลิต อุปกรณ์ให้อาหาร อุปกรณ์ให้น้ำ และอาหารไก่พื้นเมือง ในกิจกรรมส่งเสริมการบริการความรู้ เพื่อบูรณาการจัดแหล่งเรียนรู้ ขยายผลการเรียนรู้โรงเรียนสู่ชุมชน เชื่อมโยงการผลิตในแปลงเกษตรกับชุมชน ให้แก่เกษตร จำนวน 5 ราย ที่ได้รับการขยายไก่พื้นเมืองของ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภูดานกอย ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ