ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชานุมาน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนา
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสนางคนิคม
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลืออำนาจ