จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (ทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ม 0389 อำนาจเจริญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077525409)
รายละเอียดดังต่อไปนี้

วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 748,900.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

     1.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (อ่านรายละเอียด)

2. ราคากลาง (อ่านรายละเอียด)

3. ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

     ครั้งที่ 1 (วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : 2 สิงหาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565)

     3.1 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (ทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ม 0389 อำนาจเจริญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(อ่านรายละเอียด)

     3.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด)

4. ประกาศเชิญชวน (อ่านรายละเอียด)

   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

   ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยจังหวัดอำนาจเจริญจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่านรายละเอียด)