วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จำนวน 11 กลุ่ม พร้อมทั้งท่านปศุสัตว์จังหวัดได้ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงโคเนื้อ รับฟังปัญหาอุปสรรค และการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตร พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ