รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล IDP รอบที่ 1/2562
แบบฟอร์ม IDP A
แบบฟอร์ม IDP B
หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
 แบบประเมินก่อน การฝึกอบรม

 แบบประเมินหลัง การฝึกอบรม
 ประเมินโครงการ
 ประเมินวิทยากร
 ใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักฐานการวางแผน
หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ
หลักฐานการติดตาม
ลักฐานการแปรผล
 แปรผลสัมฤทธิ์
 แปรผลด้านบริหารจัดการ
 แปรผลด้านวิทยาก
 แปรผลด้านคะแนนก่อน - หลัง