การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๒ / ๒๕๖๑
๑.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
     ๑.๑ แบบฟอร์ม IDP: A
     ๑.๒ แบบฟอร์ม IDP: ฺB
๒.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนัักปฎิบัติ (CoP)
ตามนโยบาย Unit School(Unit School Best Practice) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้
     ๒.๑ หลักฐานการวางแผน
          ๒.๑.๑ หนังสือเชิญประชุม
                   แจ้งประชุมอำเภอ
                   แจ้งประชุมจังหวัด
          ๒.๑.๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
          ๒.๑.๓ รายงานการประชุม
          ๒.๑.๔ แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
          ๒.๑.๕ โครงการชุมนุมนักปฏิบัติ
          ๒.๑.๖ คำสั่งคณะทำงาน
          ๒.๑.๗ หนังสืออนุมัติโครงการ
          ๒.๑.๘ ภาพประชุมวางแผน
     ๒.๒ หลักฐานการดำเนินงาน
          ๒.๒.๑ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                   ครั้งที่ ๑
                   ครั้งที่ ๒
          ๒.๒.๒ ภาพถ่ายกิจกรรม
                   ครั้งที่ ๑
                   ครั้งที่ ๒
          ๒.๒.๓ เอกสารประกอบการอบรม
          ๒.๒.๔ กำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
          ๒.๒.๕ ภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าชุมนุมทราบ
                   ครั้งที่ ๑
                   ครั้งที่ ๒
          ๒.๒.๖ การจัดตั้งกลุ่มไลน์
     ๒.๓ หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
          ๒.๓.๑ บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                   ครั้งที่ ๑
                   ครั้งที่ ๒
          ๒.๓.๒ แบบประเมินก่อน
          ๒.๓.๒ แบบประเมินหลัง 
     ๒.๔ หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
          ๒.๔.๑ แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน