วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมให้การต้อนรับ พลโท อนุสรรค์ คุ้มอักษร รองผู้บัญชาการทหารพัฒนา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ้านโคกค่าย หมู่ 2 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โดยมี พ.อ.วรการ ฮุ่นตระกูล ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. และนายพงศ์สรณ์ ขวัญกลาง ปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญได้มีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร TMR และ การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์และแร่ธาตุ ให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ้านโคกค่าย จำนวน 30 ราย จำนวนโคเนื้อ 15 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ฝึกอบรมเกษตรกร“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2564) เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ เป็นเกษตรกรรุ่นที่ 6 จากอำเภอปทุมราชวงศา จำนวน 30 ราย ที่เข้าร่วมทำการฝึกอบรม ณ ศาลารวมใจ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ในการดูแลและพัฒนาสุขภาพโค-กระบือ พร้อมทั้งให้เกษตรกรได้รับความรู้การผลิตอาหารสัตว์เพื่อพัฒนาสุขภาพโค – กระบือ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการฯ และมีความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค“ลัมปีสกิน”กับเกษตรกร พร้อมประชาสัมพันธ์ประกันภัยโคเนื้อสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ เป็นเกษตรกรรุ่นที่ 4 จากอำเภอเสนางคนิคม จำนวน 30 ราย ที่เข้าร่วมทำการฝึกอบรม ณ ศาลารวมใจ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ในการดูแลและพัฒนาสุขภาพโค-กระบือ พร้อมทั้งให้เกษตรกรได้รับความรู้การผลิตอาหารสัตว์เพื่อพัฒนาสุขภาพโค – กระบือ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการฯ และมีความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค“ลัมปีสกิน”กับเกษตรกรพร้อมประชาสัมพันธ์ประกันภัยโคเนื้อสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ เป็นเกษตรกรรุ่นที่ 5 จากอำเภอหัวตะพาน จำนวน 30 ราย ที่เข้าร่วมทำการฝึกอบรม ณ ศาลารวมใจ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ในการดูแลและพัฒนาสุขภาพโค-กระบือ พร้อมทั้งให้เกษตรกรได้รับความรู้การผลิตอาหารสัตว์เพื่อพัฒนาสุขภาพโค – กระบือ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการฯ และมีความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค“ลัมปีสกิน”กับเกษตรกรพร้อมประชาสัมพันธ์ประกันภัยโคเนื้อสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) พื้นที่อำเภอเสนางคนิคม และอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ผลการตรวจประเมินฯ ผ่านตามเกณฑ์ และจะได้ดำเนินการส่งสำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง