วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธานินทร์  จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน ๑ แห่ง ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน ๒ แห่ง พื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับด้านมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ รวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรค ผลการตรวจต่ออายุ ผ่านตามเกณฑ์ และจะได้ดำเนินการส่งสำนักงานปศุสัตว์ เขต ๓ เพื่อรับรองต่ออายุ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชานุมาน ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในพื้นที่ตำบลชานุมาน และตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ให้แก่เกษตรกร 13 ราย จำนวนทั้งสิ้น 80 ตัว โดยสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนได้ผ่านการตรวจสุขภาพและประเมินจากเจ้าหน้าที่ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีไข้ สัตว์ร่วมฝูงไม่ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน และเจ้าของสัตว์ได้ลงนามยินยอมให้ทำการฉีดวัคซีนดังกล่าว ซึ่งมีการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนเป็นเวลา 30 นาที โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เรื่องโรค/การฉีดวัคซีนให้แก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์ พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว ตำบลเค็งใหญ่ และตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ให้แก่เกษตรกร 18 ราย จำนวนทั้งสิ้น 80 ตัว โดยสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนได้ผ่านการตรวจสุขภาพและประเมินจากเจ้าหน้าที่ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีไข้ สัตว์ร่วมฝูงไม่ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน และเจ้าของสัตว์ได้ลงนามยินยอมให้ทำการฉีดวัคซีนดังกล่าว ซึ่งมีการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนเป็นเวลา 30 นาที โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เรื่องโรค/การฉีดวัคซีนให้แก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์ และได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณคอกสัตว์ที่ปฏิบัติงานด้วย พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา08.30น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว 21 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว 67 ตัว รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้นสุนัข 7 ตัว และจัดแสดงนิทรรศการและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า โดยนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ซึ่งหน่วยงานเครือข่ายภาคี ได้ร่วมจัดกิจกรรมและเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน/เจ้าของสัตว์เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสนางคนิคม ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองไฮ และตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เกษตรกร 46 ราย จำนวนทั้งสิ้น 80 ตัว โดยสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนได้ผ่านการตรวจสุขภาพและประเมินจากเจ้าหน้าที่ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีไข้ สัตว์ร่วมฝูงไม่ป่วย ด้วยโรคลัมปี สกิน และเจ้าของสัตว์ลงนามยินยอมให้ทำการฉีดวัคซีนดังกล่าว โดยสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนเป็นเวลา อย่างน้อย 30 นาที ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและควบคุมโรคลัมปี สกินในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคและการฉีดวัคซีนให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง