วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่มสุนัข โครงการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ตำบลโนนหนามแท่ง และตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรูปแบบของการฉีดและการกิน เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่งและองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่รวมทั้งเจ้าของสัตว์เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมการชำระเงินกู้ยืมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามสัญญากู้ยืมเดิม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกสำราญ หมู่ 4 ต.นาแต้, กลุ่มเกษตรพอเพียง บ้านนาเจริญ หมู่ 8 ต.นาแต้, กลุ่มแม่โคพันธุ์ดี บ้านนาเจริญ หมู่ 8 ต.นาแต้ และ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และปลูกพืช หมู่ 7 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 4 กลุ่ม รวม 40 ราย ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ทั้งนี้ได้สอบถามข้อมูลผลผลิตลูกโคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเน้นย้ำให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามที่โครงการกำหนดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมการชำระเงินกู้ยืมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามสัญญากู้ยืมเดิม ได้แก่ วิสาหกิจกลุ่มโค-กล้วยหอม หมู่ 14 ต.โนนหนามแท่ง, วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคกระบือสัจธรรมบ้านคำน้อย หมู่ 13 ต.โนนหนามแท่ง และวิสาหกิจกลุ่มเกษตรพอเพียงเลี้ยงโค-กระบือ บ้านคำน้อย หมู่ 14 ต.โนนหนามแท่ง จำนวน 3 กลุ่ม สมาชิกรวม 20 ราย ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ทั้งนี้ได้สอบถามข้อมูลผลผลิตลูกโคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเน้นย้ำให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามที่โครงการกำหนดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ได้ออกตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๗ แห่ง ในการนี้ได้ให้คำแนะนำ ด้านการดูแลความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพออกสู่ผู้บริโภค ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน สาธารณสุขอำเภอ ผอ. รพ.สต.หัวตะพาน กำนันตำบลหัวตะพาน กำนันตำบลรัตนวารี ร่วมกัน ตรวจเยี่ยม-ให้กำลังใจกับ เจ้าหน้าที่ผัูปฏิบัติงาน ณ.สถานที่กักตัวเพื่อป้องกันโรค และควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ระดับตำบล( Local Quarantine) ณ.อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬา ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และผู้กักตัวที่บ้าน( Home Quarantine) นายสนองศักดิ์ บัวเหลา 176 ม.7 ต.หัวตะพาน พร้อมนี้ได้มอบ ถุงมือยาง ให้กับ รพ.สต. หัวตะพาน และมอบน้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เพื่อให้ใช้เป็นเสบียง ระหว่างปฏิบัติงาน และกักตัว เพื่อเป็นการขอบคุณ และขวัญกำลังใจ และขอขอบคุณ ผอ. กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหัวตะพาน ผู้บริหารฯ เทศบาลตำบลหัวตะพาน ที่ได้ให้การต้อนรับ และบรรยาย สรุป สถาณการณ์-การปฏิบัติงานใน สถานที่กักกันฯ

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง