วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อโคที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป เช่นตลาดนัด เขียงเนื้อ และ Modern shop ตามแผนงานโครงการตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล พื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยผู้ประกอบการสถานจำหน่ายเนื้อ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจำหน่ายเนื้อโค ที่ฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ออกตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พื้นที่อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔ แห่ง ในการนี้ได้ให้คำแนะนำ ด้านการดูแลความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพออกสู่ผู้บริโภค ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมการชำระเงินกู้ยืมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามสัญญากู้ยืมเดิม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนใหม่นาผางพัฒนา หมู่ 2 ต.ห้วย, วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัวเนื้อ หมู่ 1 บ้านม่วงโป้ ต.โนนงาม และ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองเมืองโนนงาม หมู่ 4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 30 ราย ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ทั้งนี้ได้สอบถามข้อมูลผลผลิตลูกโคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเน้นย้ำให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามที่โครงการกำหนดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน ได้ออกตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พื้นที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ได้ให้คำแนะนำ ด้านการดูแลความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพออกสู่ผู้บริโภค ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมการชำระเงินกู้ยืมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามสัญญากู้ยืมเดิม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาและเลี้ยงสัตว์บ้านกุงชัย หมู่ 11 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรโพนเมือง หมู่ 11 ต.ไม้กลอน อ.พนา อำนาจเจริญ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 20 ราย ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ทั้งนี้ได้สอบถามข้อมูลผลผลิตลูกโคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเน้นย้ำให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามที่โครงการกำหนดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง