วันที่ ๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ออกตรวจต่ออายุหน่วยผสมเทียมในพื้อที่หวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  ๒๕๖๕ ณ หน่วยผสมเทียมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ,อำเภอลืออำนาจ,อำเภอเสนางคนิคม,อำเภอปทุมราชวงศา และ อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชานุมาน  ร่วมปฏิบัติงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  ๒๕๖๕  ณ  ลานเอนกประสงค์ศาลาประชาคมบ้านคำเดือย หมู่ที่ ๘ ตำบล   คำเขื่อนแก้ว  อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายทวีป บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งมีการให้บริการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมว  ให้เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์  ให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์  แจกเอกสารความรู้เรื่องโรคสัตว์และการเลี้ยงสัตว์  ทั้งนี้  มีประชาชนได้ให้ความสนใจมารับบริการเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลตาดใหญ่ เทศบาลตำบลห้วย และผู้นำหมู่บ้าน ดำเนินการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บ้านตาดน้อย หมู่ 10 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีการประชาคมหมู่บ้านและวางแผนควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์และแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่เจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ของสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ณ กลุ่มแปลงใหญ่แพะ หมู่ 7 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา และประธานแปลงใหญ่แพะ ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้  
          ในส่วนของกรมปศุสัตว์  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ                          นายสมพล ไวปัญญา รก.ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายวชิระ เสือบัว รก.ปศุสัตว์เขต 3 นายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ นายศรชัย คงสุข ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี และนายพงศ์สรณ์ ขวัญกลาง ปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมให้การต้อนรับ
           จากนั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แพะ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ที่ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3 ล้านบาท
ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด สำหรับจัดซื้อเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ พันธุ์แพะ พร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัติ ประกอบด้วย หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 5,000 กก. อาหารผสมครบส่วน (TMR) จำนวน 2,000 กก. เเร่ธาตุก้อน จำนวน 200 ก้อน และถุงยังชีพสัตว์ จำนวน 50 ถุง ให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย
อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ยโสธร ออกตรวจประเมิน ห้องเย็น พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน การรักษาความสะอาด การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง