ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2563