วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ฝึกอบรมเกษตรกร“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์(โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ เป็นเกษตรกรรุ่นที่ 3 จากอำเภอเสนางคนิคม จำนวน 30 ราย ที่เข้าร่วมทำการฝึกอบรม ณ ศาลารวมใจ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ในการดูแลและพัฒนาสุขภาพโค-กระบือ พร้อมทั้งให้เกษตรกรได้รับความรู้การผลิตอาหารสัตว์เพื่อพัฒนาสุขภาพโค – กระบือ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการฯ และมีความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค“ลัมปีสกิน”กับเกษตรกรพร้อมประชาสัมพันธ์ประกันภัยโคเนื้อสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ร่วมกับคณะกรรมการแปลงใหญ่ จำนวน 4 แปลง เงินอุดหนุน จำนวนทั้งสิ้น 11,999,995 บาท ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นพยาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมปฏิบัติงานหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) หมู่ ๖ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้ให้บริการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ มอบเวชภัณฑ์กำจัดพยาธิภายในและภายนอก พร้อมทั้งแจกเอกสารโรคสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการฝึกอบรมเกษตรกร“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ เป็นเกษตรกรรุ่นที่ 2 จากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 30 ราย ที่เข้าร่วมทำการฝึกอบรม ณ ศาลารวมใจ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ในการดูแลและพัฒนาสุขภาพโค-กระบือ พร้อมทั้งให้เกษตรกรได้รับความรู้การผลิตอาหารสัตว์เพื่อพัฒนาสุขภาพโค – กระบือ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการฯ และมีความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปีสกินกับเกษตรกรพร้อมประชาสัมพันธ์ประกันภัยโคเนื้อสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการฝึกอบรมเกษตรกร“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์(โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ เป็นเกษตรกรรุ่นที่ 1 จากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 30 ราย ที่เข้าร่วมทำการฝึกอบรม ณ ศาลารวมใจ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ในการดูแลและพัฒนาสุขภาพโค-กระบือ พร้อมทั้งให้เกษตรกรได้รับความรู้การผลิตอาหารสัตว์เพื่อพัฒนาสุขภาพโค – กระบือ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการฯ และมีความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง