วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมแผนการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ตามมาตรการป้องกันและกำจัดโรคของ กรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ โดยมีแผนการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 5-12 กรกฎาคม 2564 ในพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนา ร่วมกับส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ณ ศพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ นางกองสี สิงชา บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา ที่ยื่นความประสงค์ก่อตั้งโรงฆ่าสัตว์ พื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบตามแผนงานที่เสนอ และให้ผู้ประกอบการดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ได้

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ตามกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนและกระตุ้นให้มีการทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายและโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส ของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมปศุสัตว์และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยดำเนินการทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อ ลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ เป็นเกษตรกรรุ่นที่ 7 จากอำเภอพนา จำนวน 30 ราย ที่เข้าร่วมทำการฝึกอบรม ณ ศาลารวมใจ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ในการดูแลและพัฒนาสุขภาพโค-กระบือ พร้อมทั้งให้เกษตรกรได้รับความรู้การผลิตอาหารสัตว์เพื่อพัฒนาสุขภาพโค – กระบือ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการฯ และมีความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค“ลัมปีสกิน”กับเกษตรกรพร้อมประชาสัมพันธ์ประกันภัยโคเนื้อสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง