วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้ออกตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๖ แห่ง ในการนี้ได้ให้คำแนะนำ ด้านการดูแลความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพออกสู่ผู้บริโภค ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ปีงบประมาณ 2564  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในพื้นที่ หมู่ 1 – 14 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกิจกรรมให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้นและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน/เจ้าของสัตว์เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าพรวน หมู่ที่ 1,3 ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การให้ยาบำรุงร่างกายสัตว์ตลอดจน แร่ธาตุก้อนสำหรับโคกระบือ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ และการป้องกันควบคุมโรคสัตว์ และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่คอกสัตว์ของเกษตรกร ทั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโรคไวรัส โคโรนา 19 (COVID–19) ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอลืออำนาจ ร่วมปฏิบัติงานหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้ให้บริการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ มอบเวชภัณฑ์กำจัดพยาธิภายในและภายนอก พร้อมทั้งแจกเอกสารโรคสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในพื้นที่ตำบลไม้กลอน ตำบลจานลาน และตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เกษตรกร 27 ราย รวมโคทั้งสิ้น 80 ตัว โดยสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนได้ผ่านการตรวจสุขภาพและประเมินจากเจ้าหน้าที่ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีไข้ สัตว์ร่วมฝูงไม่ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน และเจ้าของสัตว์ได้ลงนามยินยอมให้ทำการฉีดวัคซีนดังกล่าว ซึ่งมีการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนเป็นเวลา 30 นาที โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เรื่องโรค/การฉีดวัคซีนให้แก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์ พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง