วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ออกตรวจติดตามการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ที่ขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์พื้นที่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ ของนายประเสริฐ ศรีสมบัติ โดยการก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนา รอรับโคพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยชีวิตโค และทรงพระราชทานโค เพศผู้ 1 ตัว และ เพศเมีย 1 ตัว ให้กับนางหนูคร นามวิชัย เกษตรกรบ้านปทุมแก้ว หมู่ 4 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ(ธคก.)ทั้งนี้ได้ตรวจสุขภาพโค ให้คำแนะนำการเลี้ยงการป้องกันโรค และมอบปัจจัยการผลิต แร่ธาตุก้อน วิตามิน ยาถ่ายพยาธิพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดูแลสุขภาพโคอย่างใกล้ชิด

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอํานาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองอํานาจเจริญ ได้ออกตรวจสอบติดตามการ เบิกจ่ายงบประมานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563(แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3) จังหวัดอํานาจเจริญ ณ แปลงใหญ่โคเนื้อกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงสัตว์บ้านหวาย จังหวัดอํานาจเจริญ ต.ทุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ จํานวนเกษตรกร 30 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและ ให้คําแนะนําแก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในการเบิกจ่ายงบประมานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและถูกต้องตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ รวมไปถึงให้การแนะในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มเพื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่สามารถสร้างอาชีพด้านปศุสัตว์ที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ยโสธร ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด พื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ข้อหาจำหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์จากพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผู้ต้องหาได้มีการชำแหละ ตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อจำหน่าย ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา สำหรับของกลางที่ยึดได้ ดำเนินการทำลายตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยวิธีการฝังกลบ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ประกอบด้วย เนื้อ OK จำนวน ๒ แห่ง และ ไข่สด OK จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ผลการตรวจรับรองผ่านตามเกณฑ์การประเมินฯ และจะได้ดำเนินการส่งสำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ เพื่อให้การรับรอง ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง