วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ส่งมอบพันธุ์สัตว์ ลูกสุกร พันธุ์ลูกผสมเหมยซาน+ดำภูพาน อายุ 2 เดือน เพศเมีย 2 ตัว เพศผู้ 1 ตัว และเข้าติดตามกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดนปูนอินทรีย์ 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โดยมีกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 50 ตัว เป็ดเทศ 9 ตัว สุกร 5 ตัว และไก่ไข่ 100 ตัว