วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ยโสธร ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด พื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ข้อหาจำหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์จากพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผู้ต้องหาได้มีการชำแหละ ตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อจำหน่าย ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา สำหรับของกลางที่ยึดได้ ดำเนินการทำลายตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยวิธีการฝังกลบ