วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมการชำระเงินกู้ยืมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามสัญญากู้ยืมเดิม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนใหม่นาผางพัฒนา หมู่ 2 ต.ห้วย, วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัวเนื้อ หมู่ 1 บ้านม่วงโป้ ต.โนนงาม และ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองเมืองโนนงาม หมู่ 4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 30 ราย ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ทั้งนี้ได้สอบถามข้อมูลผลผลิตลูกโคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเน้นย้ำให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามที่โครงการกำหนดต่อไป