วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมการชำระเงินกู้ยืมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามสัญญากู้ยืมเดิม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาและเลี้ยงสัตว์บ้านกุงชัย หมู่ 11 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรโพนเมือง หมู่ 11 ต.ไม้กลอน อ.พนา อำนาจเจริญ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 20 ราย ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ทั้งนี้ได้สอบถามข้อมูลผลผลิตลูกโคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเน้นย้ำให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามที่โครงการกำหนดต่อไป