วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่มสุนัข โครงการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ตำบลโนนหนามแท่ง และตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรูปแบบของการฉีดและการกิน เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่งและองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่รวมทั้งเจ้าของสัตว์เป็นอย่างดี