วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมการชำระเงินกู้ยืมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามสัญญากู้ยืมเดิม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกสำราญ หมู่ 4 ต.นาแต้, กลุ่มเกษตรพอเพียง บ้านนาเจริญ หมู่ 8 ต.นาแต้, กลุ่มแม่โคพันธุ์ดี บ้านนาเจริญ หมู่ 8 ต.นาแต้ และ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และปลูกพืช หมู่ 7 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 4 กลุ่ม รวม 40 ราย ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ทั้งนี้ได้สอบถามข้อมูลผลผลิตลูกโคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเน้นย้ำให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามที่โครงการกำหนดต่อไป