วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมการชำระเงินกู้ยืมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามสัญญากู้ยืมเดิม ได้แก่ วิสาหกิจกลุ่มโค-กล้วยหอม หมู่ 14 ต.โนนหนามแท่ง, วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคกระบือสัจธรรมบ้านคำน้อย หมู่ 13 ต.โนนหนามแท่ง และวิสาหกิจกลุ่มเกษตรพอเพียงเลี้ยงโค-กระบือ บ้านคำน้อย หมู่ 14 ต.โนนหนามแท่ง จำนวน 3 กลุ่ม สมาชิกรวม 20 ราย ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ทั้งนี้ได้สอบถามข้อมูลผลผลิตลูกโคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเน้นย้ำให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามที่โครงการกำหนดต่อไป