วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าพรวน หมู่ที่ 1,3 ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การให้ยาบำรุงร่างกายสัตว์ตลอดจน แร่ธาตุก้อนสำหรับโคกระบือ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ และการป้องกันควบคุมโรคสัตว์ และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่คอกสัตว์ของเกษตรกร ทั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโรคไวรัส โคโรนา 19 (COVID–19) ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืนตลอดไป