วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจติดตาม การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของนายกรณรินทร์ สิงหกิจ ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบคำขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จักได้แจ้งต่อคณะกรรมการฯ เพื่อออกตรวจประเมิน และออกใบอนุญาต ต่อไป