วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนา และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าติดตาม สอบถามปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงโคเนื้อ พร้อมมอบปัจจับการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ : ธ.ก.ส. ในพื้นที่อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเพื่อนเลี้ยงโคพนา, วิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์(และเลี้ยงโค) บ้านดอนม่วง และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อนครตำแย