วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 35 ตัว ให้กับเกษตรกร 35 ราย ให้กับเกษตรกรบ้านนาสีนวน หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงถึงระเบียบของโครงการฯ ตลอดจนฉีดวัคซีนพร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในครั้งนี้