วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเทศบาลตำบลนาหมอม้า ผู้นำหมู่บ้าน นาคำ และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ณ ศาลากลางบ้านนาคำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทาง แก้ไขปัญหา จากการที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รหัสเรื่อง นร 02630080409 (28/10/2563) กรณีมีผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำหมันสุนัขและแมว เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ ในพื้นที่บ้านนาคำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผลการประชาคมหมู่บ้าน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้กำหนดให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ในพื้นที่ร้องทุกข์ โดยความร่วมมือกับเทศบาลตำบลนาหมอม้า ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ซึ่งสร้างความพอใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก